skip to Main Content

Copyright

1. Definities
In deze gebruiksvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt: VVV Nederland B.V.: de koepelorganisatie van alle erkende Nederlandse VVV’s ingeschreven bij de KvK onder nummer 31046935; Website: alle webpagina’s waaruit de site van VVV Nederland B.V. opererende onder de domeinnaam www.vvv.nl is samengesteld; Bezoeker: iedereen die de website van VVV Nederland B.V. bezoekt of van de daarop aangeboden informatie gebruik maakt of kennis neemt;

2. Toepasselijkheid
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek van de website en gebruik van de daarop te raadplegen informatie en worden in verband met dit gebruik en deze raadpleging geacht telkens stilzwijgend te zijn aanvaard door iedere bezoeker, daar kennisname van de gebruiksvoorwaarden via een hyperlink op alle webpagina’s altijd mogelijk is. VVV Nederland B.V. kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder vooraankondiging aanpassen of wijzigen. Indien een (of meer) bepaling(en) van deze gebruiksvoorwaarden geheel of ten dele in strijd mocht(en) zijn of komen met enige wettelijke bepaling dan wel nietig is / zijn of vernietigd wordt /worden, blijven de overige bepalingen voor het overige onverminderd van kracht en wordt door partijen in plaats daarvan een regeling getroffen die in strekking en werking het meest aansluit met de nietige / vernietigde bepaling(en).

3. Aansprakelijkheid
VVV Nederland B.V. besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. VVV Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door VVV Nederland B.V. of door een bezoeker aan VVV Nederland B.V. middels de website van VVV Nederland B.V. of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt VVV Nederland B.V. geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens VVV Nederland B.V. via de website. VVV Nederland B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. VVV Nederland B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

4. Apparatuur
VVV Nederland B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de apparatuur van bezoeker door het gebruik of bezoek van de website. Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van adequate soft- en hardware, aansluitingen en verbindingen noodzakelijk voor gebruik en bezoek van de website.

5. Intellectuele Eigendomverklaring
De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van VVV Nederland B.V. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van VVV Nederland B.V. nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van VVV Nederland B.V. slecht verdraagt met de naam en reputatie van VVV Nederland B.V., haar diensten en producten of de inhoud van haar website. De woord- en beeldmerken op deze website zijn van VVV Nederland B.V. en haar licentiegevers. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van VVV Nederland B.V. of de desbetreffende licentiegever.

6. Rechts- en forumkeuze
Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen voortsvloeiende uit deze gebruiksvoorden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

Back To Top